.

Boletíns oficiais: ordes, subvencións, axudas...

.

 • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

.  

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.

.

Extracto da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o período 2018-2019.

.

Resumo elaborado pola Xunta de Galicia: MR708B – Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

.

.

 • Axencia Galega de Innovación

.  

Resolución do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN852A).

.

Extracto da resolución do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a través do apoio a proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN852A). O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

.

.

 • Axencia de Turismo de Galicia

.  

Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018.

.

Extracto da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018.

.

Resumo elaborado pola Xunta de Galicia: TU983A – Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

.


.

Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

.

Extracto da Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

.


.

Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2018.

.

Extracto da Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2018. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, rematará o 23 de febreiro de 2018.

.

.

 • Concello de Lalín

.  

Bases reguladoras do XII Premio ás Mulleres “Dna. Maruja Gutiérrez” 2018 do Concello de Lalín.

.

Extracto da convocatoria do XII Premio ás Mulleres “Maruja Gutiérrez” 2018 do Concello de Lalín. O prazo de presentación de candidaturas empezará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 28 de febreiro de 2018. Poderán ser presentadas pola propia interesada ou a instancia de terceiros: particulares, asociacións empresariais, comerciais, culturais, de mulleres, sindicatos, etc., que deberán remitir as candidaturas ao Rexistro Xeral do Concello de Lalín.

.

.

 • Consellería de Economía, Emprego e Industria

.

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A).

.

Extracto da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e novas fórmulas de comercialización no sector comercial e artesanal, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento IN228A). O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de abril de 2018.

.


.

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

.

Extracto da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H). O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de marzo de 2018.

.


.

Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria.

.

Extracto da Orde do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria. O prazo de presentación das solicitudes remata o 2 de abril de 2018.

.


.

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 22 de decembro 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria e se convocan para o ano 2018. O prazo para presentar as solicitudes rematará o 15 de outubro 2018.

.


.

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. O prazo de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2018.

.


.  

Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

.

PROGRAMA I – Promoción do emprego autónomo:

Extracto da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2018. Programa de emprego autónomo. O prazo xeral de presentación de solicitudes para o Programa I regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2018.

.

PROGRAMA II – Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas:

Extracto da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2018. Programa pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

.


.  

Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROLEconomía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o ano 2018. O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 1 de outubro de 2018, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

.


.  

Resolución do 26 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de inspección comercial da Xunta de Galicia para o ano 2018.

.


.

Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras dos premios á cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. O prazo de presentación das solicitudes remata o 30 de abril de 2018.

.


.

Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R).

.

Extracto da Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R)

.

Resumo elaborado pola Xunta de Galicia:

TR341R – Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.

.

As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de xaneiro de 2017 e a data da publicación desta orde eberán presentarse no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Para as axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde haberá o prazo dun mes desde a data da contratación subvencionada. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

.

.

 • Consellería do Medio Rural

.

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación das solicitudes remata o día 30 de novembro de 2018.

.


.

Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación de solicitudes é de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, rematará o 26 de marzo de 2018.

.


.

INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS.

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación das solicitudes remata o día 30 de novembro de 2018.

.

FOMENTO DO ASOCIACIONISMO NA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRARIOS EN RÉXIME ASOCIATIVO.

Orde do 27 de decembro de 2017 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinancidas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinancidas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018. O prazo para presentar solicitudes remata o 19 de febreiro de 2018.

.


.

Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 19 de febreiro de 2018.

...


.

Orde do 3 de novembro de 2017 pola que se regulan os pagamentos anticipados nas axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial desta consellería.

.


.

Orde do 18 decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

.

Extracto da orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

.


.

Convocatoria de axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos montes por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestales, en réxime de concurrencia competitiva (procedemento MR605A), a través de dúas liñas de axuda:

Liña I: axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear discontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son roces, clareos, claras e podas) coa finalidade de prevención de incendios.

Liña II: axudas para realizar tratamentos silvícolas (claras, clareos, podas, tallas de formación, roces, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculadas ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

.

Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

.

.

 • Deputación Provincial de Pontevedra

.  

Bases do Concurso de mellores ideas empresariais ou proxectos empresariais para desenvolver no Viveiro de Empresas de Lalín.

.

Extracto do acordo número 4.26229, da Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, adoptado na sesión do 21 de decembro de 2017, polo que se aproban as bases do Concurso de mellores ideas empresariais ou proxectos empresariais para desenvolver no Viveiro de Empresas de Lalín, da Deputación de Pontevedra.

.

.

 • Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

.

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Extracto da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

 

Resumo elaborado polo INEGA: Subvencións para o ano 2018 a proxectos de enerxías renovables para Administración Local, entidades sen ánimo de lucro, comunidades de montes, empresas e autónomos. 

.


.

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables destinadas a particulares e cofinanciadas parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2018 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H, IN421I).

Extracto da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables destinadas a particulares e cofinanciadas parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2018 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (IN421H, IN421I).

 

Resumo elaborado polo INEGA: Proxectos de enerxías renovables destinadas a particulares e selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións (IN421H-IN421I) Ano 2018.

.


.

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).

Extracto da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primario, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y).

Resumo elaborado polo INEGA: Realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria, servizos e agrícola primaria. Ano 2018.

.

.

 • Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

.

Resolución do 21 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 21 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Resumos elaborados polo Igape:

.

Liña 1 – Refinanciación de Pasivos – Adecuación do financiamento das explotacións agrarias afectadas pola seca do ano 2017.

.

Liña 2 – Apoio ao circulante – Adecuación do financiamento das explotacións agrarias afectadas pola seca do ano 2017.

.


.

Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

.

Extracto da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

.

Resumo elaborado polo Igape: RE-ACCIONA TIC – Axudas aos servizos de asistencia, diagnose e soporte na implantación de solucións industria 4.0 (2018).

.


.

Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

.

Extracto da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende). O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia, é dicir, rematará o 26 de marzo de 2018.

.


.

Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014- 2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

A presente convocatoria conta con distintas modalidades de préstamo:

Préstamos IFI Emprende: cuxo obxectivo é mellorar a competividade das pemes, en particular facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de empresas.

Préstamos IFI Industria 4.0 e IFI Relanzamento: promover o crecemento e a consolidación das pemes, en particular mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados; incluíndo os sectores agrícola, pesqueiro, mariño, marítimo, turístico, cultural e comercial.

Préstamos IFI Innova: impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

1. Que, conforme ás solicitudes recibidas, se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, co fin de pechar anticipadamente o prazo de presentación de solicitudes para a respectiva modalidade de préstamo, de conformidade co disposto no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro).

2. O 31 de decembro de 2018.

Unha vez finalizado o prazo, non se admitirán máis solicitudes.

.


.

Relación de axudas convocadas polo IGAPE.

.


Resolución do 22 de decembro de 2016 pola que se publica o tipo de xuro para o exercicio 2017 para as operacións acollidas ao Programa de préstamos para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI).

.

.

 • Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE)

.

Resolución do 14 de novembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a do 7 de novembro de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras de convocatoria de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt vehículos).

.

Extracto da resolución do 21 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se establece a Convocatoria do Programa de Axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt Vehículos).

.

Resumo elaborado polo IDAE: Plan Movalt Vehículos

.

.

 • Ministerio de Economía, Industria e Competitividade

.

Extracto da Resolución do 15 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Fundación EOI, F.S.P., pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións para a realización de contratos de mozos/as de máis de dezaséis anos e menores de trinta anos, para empresas de calquera sector que necesiten cubrir postos de traballo da Área Dixital, co fin de que as personas novas non ocupadas poidan recibir unha oferta de emprego do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. O prazo de presentación de solicitudes é de 30 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no BOE.

.


.

Orde ECD/1345/2016, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mozos/as inscritos/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

.

 • Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

.

Orde ECD/1345/2016, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mozos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

..

Campañas e actividades formativas: cursos, xornadas, charlas, conferencias...

 • Encontro empresarial AED-Aegama: dentro da programación de actividades do XXV Aniversario da AED, estanse a ultimar os detalles para organizar no mes de marzo en Madrid, no Hotel Eurostar Madrid Tower, un encontro empresarial entre os asociados da AED e os da Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. A finalidade deste evento sería favorecer as posibles sinerxias e oportunidades de negocio entre os afiliados de ambas entidades, ademais de promocionar a hostalaría lalinense na capital mediante a preparación dun cocido de Lalín con produtos locais. Os asociados interesados en apuntarse deben confirmalo o antes posible ao persoal técnico da AED (986 78 70 91).

.

 • Campaña de Rebaixas: a Campaña de Rebaixas de Inverno comeza o 7 de xaneiro e remata o 7 de abril, cunha duración mínima dunha semana e unha duración máxima de dous meses. En cada establecemento deberase exhibir nun lugar visible para o público, incluso cando permaneza pechado, as datas elixidas para o desenvolvemento das rebaixas. 

.

 • Curso de manipulador de alimentos: dirixido especificamente a manipuladores de alimentos, empresas do sector alimentario e manipuladores de maior risco e, en xeral, a todas aquelas persoas que pola súa actividade laboral teñan contacto directo cos alimentos durante a súa preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamento, transporte, distribución, venda, subministro e servizo. Celebrarase o venres 23 de febreiro, en horario de 17.00 a 20.00 horas e as persoas asistentes recibirán un manual teórico e o correspondente certificado de asistencia. O curso é gratuíto para os propietarios e o persoal das empresas asociadas á AED e de 25 euros para o resto de persoas.

.

 • Programa de Actualización Directiva: completo programa formativo dirixido especificamente a empresarios, xerentes e cadros directivos das empresas, estean afiliadas á AED ou non. A súa organización corre a cargo do Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) e o prazo de inscrición nos módulos segundo e terceiro segue aberto. Para consultar as condicións da matrícula, o cadro docente e os horarios previstos, preme na seguinte ligazón: Programa de Actualización Directiva

.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies