.

Boletíns oficiais: ordes, subvencións, axudas...

.

  • Concello de Silleda

.

Programa de axudas municipais á creación de emprego, bases reguladoras e convocatoria do ano 2018. O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 2018 ou ata esgotar o orzamento.

.

.

  • Consellería de Economía, Emprego e Industria

.

Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios do comercio galego (código de procedemento IN214C).

.

Extracto da orde do 31 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se fai pública a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios do comercio galego (código de procedemento IN214C).

.

IN214C – Premios Smart Commerce.

.

.


.

Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN200A). 

.

Extracto da resolución do 7 de maio de 2018, da Direccion Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN200A). O prazo de presentación de candidaturas iníciase a partir das 8.00 horas do 2 de novembro de 2018 e remata ás 14.30 horas do 16 de novembro de 2018.

.

.


.  

Resolución do 26 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de inspección comercial da Xunta de Galicia para o ano 2018.

.

.

  • Consellería do Medio Rural

.

Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación das solicitudes remata o día 30 de novembro de 2018.

.


.

INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS

.

Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2018.

.

Extracto da Orde do 22 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2018. O prazo para a presentación das solicitudes remata o día 30 de novembro de 2018.

.


.

Orde do 3 de novembro de 2017 pola que se regulan os pagamentos anticipados nas axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial desta consellería.

.

.

  • Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

.

Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014- 2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

A presente convocatoria conta con distintas modalidades de préstamo:

Préstamos IFI Emprende: cuxo obxectivo é mellorar a competividade das pemes, en particular facilitando o aproveitamento económico de novas ideas e impulsando a creación de novas empresas, tamén mediante viveiros de empresas.

Préstamos IFI Industria 4.0 e IFI Relanzamento: promover o crecemento e a consolidación das pemes, en particular mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados; incluíndo os sectores agrícola, pesqueiro, mariño, marítimo, turístico, cultural e comercial.

Préstamos IFI Innova: impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

1. Que, conforme ás solicitudes recibidas, se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, co fin de pechar anticipadamente o prazo de presentación de solicitudes para a respectiva modalidade de préstamo, de conformidade co disposto no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro).

2. O 31 de decembro de 2018.

Unha vez finalizado o prazo, non se admitirán máis solicitudes.

.

.


.

Relación de axudas convocadas polo IGAPE.

.

.

  • Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

.

Resolución do 21 de decembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 7 de novembro de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas á implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestruturas).

.

Extracto da Resolución do 14 de marzo de 2018 da Dirección Xeral do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se modifica a Resolución do 10 de xaneiro de 2018 pola que se establece a Convocatoria dol Programa de Axudas á implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT Infraestructura). A presente convocatoria está dotada, inicialmente, cun orzamento máximo que ascende á cantidade total de 20.000.000 de euros, con orixe na partida 20.18.425A.741 dos Orzamentos Xerais do Estado para 2017 nominativa para o IDAE “para financiar actuacións de apoio á mobilidade baseada en criterios de eficiencia enerxética, sustentabilidade e impulso do uso de enerxías alternativas incluído a constitución de infraestruturas enerxéticas adecuadas”. En caso de esgotamento do orzamento dispoñible, sempre que non expirase a vixencia do programa e previa a aprobación de dotación adicional de fondos mediante acordo do seu Consello de Administración, e publicación do correspondente extracto corrixido da presente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado», poderá ampliarse o orzamento da mesma. Considerarase esgotado o orzamento, cando se efectúe o rexistro da última solicitude de axuda que totalice o importe asignado. Non obstante o anterior, con posterioridade a ese momento, poderán seguir rexistrándose solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por rigorosa orde de entrada, supeditadas a que se produzan desestimacións ou revogacións das solicitudes de axuda previas, que puidesen liberar orzamento. En ningún caso, a presentación dunha solicitude á lista de reserva provisional xerará dereito algún para a entidade solicitante, ata que non se valide a solicitude. A posibilidade de continuar presentando solicitudes finalizará definitivamente con data límite o 31 de decembro de 2018..

.

Campañas e actividades formativas: cursos, xornadas, charlas, conferencias...

  • Programa Integrado de Emprego: en fase de execución.

.

Documentación

.

.

.

.

  • Información proporcionada por FEPOTRANS relativa ás  modificacións nas inspeccións ténicas de vehículos, que entrou en vigor o 20 de maio de 2018:

Boletín Oficial do Estado.

– Principais cambios na normativa:

1.- A partires de maio permítese pasar a ITV antes da data prevista, ata 30 días de antelación. Ademais, manterase a data da sguinte revisión con independencia do momento en que se produza a anterior, sempre que ese adianto non supere o mes.

2.- En canto ás segundas inspeccións, no caso de que o informe sexa desfavorable, poden realizarse en calquera estación, sempre que se dispoña dos datos dos defectos da primeira inspección mediante presentación do correspondente informe.

3.- Ao tratarse dunha adaptación da lexislación europea, un certificado de inspección periódica será perfectamente válido aínda que se emita noutros países membros da Unión Europea. Se se compra un coche no estranxeiro, o proceso de matriculación en España sería máis cómodo.

4.- As estacións de ITV requerirán a acreditación do seguro obrigatorio en cada inspección ordinaria ou extraordinaria do vehículo.

5.- Desaparecen as inspeccións con resultado “Favorable con Defectos Leves”, quedando só en Favorables ou Desfavorables.

6.- Concesión da matrícula histórica: ata agora establecíase nos 25 anos; pasará a ser de 30 anos desde a súa fabricación ou desde a súa primeira matriculación.

7.- Revisión da quilometraxe: as estacións de ITV continuarán anotando a quilometraxe do vehículo e deberán comprobar ademais que non exista unha clara manipulación do contaquilómetros ou que non se encontre claramente fóra de servizo.

8.- Tódalas estacións traballarán cos novos dispositivos de lectura OBD, que comprobarán unicamente o funcionamiento dos sistemas de control de emisións; O protocolo E-OBD aplicarase a partires de setembro de 2018 para vehículos fabricados a partires de 2006: vehículos lixeiros Euro 5 e Euro 6 – Vehículos pesados Euro VI).

9.- Os vehículos  “rent a car”  terán que realizar a primeira inspección aos catro anos da súa matriculación en lugar de a partires do segundo, como viñan facendo ata agora.

.

  • Calendario oficial de feiras comerciais internacionais 2018:

Resolución do 18 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Comercio, pola que se aproba o calendario oficial de feiras comerciais internacionais para 2018.

 

  • Calendarios laborais para o exercicio de 2018:

Resumo dos calendarios laborais de ámbito autonómico e provincial (Comarca de Deza).

Calendario laboral de ámbito estatal (BOE)

Calendario laboral de ámbito rexional (DOG)

Calendario laboral de ámbito provincial (BOP)

 

.

.

.

.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies