.

Boletíns oficiais: ordes, subvencións, axudas, resolucións...

.

 • Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

.

Convocatoria de axudas para a realización de operacións conforme as estratexias de desenvolvemento local participativas dos grupos de desenvolvemento rural: 

.

Beneficiarios:

 1. As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
 2. As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
 3. As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

.

Proxectos subvencionables: serán subvencionables os proxectos que teñan encadramento na Estratexia de desenvolvemento local de cada GDR, de forma que respondan ás prioridades e aos obxectivos especificamente recollidos na estratexia, sempre e cando cumpran as condicións de subvencionabilidade que se especifiquen nas fichas de elixibilidade recollidas no capítulo VII das bases reguladoras, publicadas no DOG do 18.01.2017.

.

Con carácter xeral, os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

 1. Estar localizados no ámbito territorial elixible de aplicación da Estratexia de desenvolvemento local do GDR.
 2. Ser viables técnica, económica e financeiramente, para os proxectos de natureza produtiva, e técnica e financeiramente, para os non produtivos.
 3. Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.
 4. Non estar iniciados na data da presentación da solicitude de axuda. Non obstante, a compra de terreos e os traballos preparatorios, como a obtención de permisos e a realización de estudos de viabilidade, non terán a consideración de inicio dos traballos.
 5. Ser finalistas, é dicir, que na data da xustificación final dos investimentos ou gastos subvencionados cumpran os obxectivos e funcións para os cales foron aprobados os proxectos. Non poderán subvencionarse fases dun proxecto que non constitúan unha actividade finalista.

.

Gastos subvencionables:

 1. A construción, adquisición e mellora de inmobles que vaian ser utilizados en relación cos obxectivos do proxecto. No caso de adquisición de inmobles, a porcentaxe subvencionable non poderá superar o 50 % do total dos gastos subvencionables. E deberán cumprirse os condicionantes que se expecifican no art. 4 das bases reguladoras do DOG 18.01.2017.
 2. A adquisición de terreos ata o límite do 10 % do total dos gastos subvencionables. Deberán cumprirse os condicionantes que se expecifican no art. 4 das bases reguladoras do DOG 18.01.2017.
 3. A adquisición de maquinaria e equipamento novos.
 4. Investimentos intanxibles como a adquisición e o desenvolvemento de programas informáticos, así como a creación de páxinas web, estudos e publicacións.
 5. Custos xerais vinculados aos gastos de investimento, tales como honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade. Os custos xerais descritos nesta epígrafe non poderán superar o 12 % do custo total subvencionable das operacións de investimento a que estean vinculados.
 6. Gastos notariais e rexistrais derivados do inicio da actividade prevista no proxecto, así como a adquisición de patentes e licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas.
 7. Medios e equipos de transporte.

.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante todo o período de execución da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, coa data límite que determine cada GDR en función da dispoñibilidade de fondos. Concorrerán a unha primeira convocatoria as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019. Unha vez tidas en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019 e unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha segunda convocatoria, tendo en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2019.

.

Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

.

Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

.

Extracto da resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

.

..

 • Axencia Galega de Innovación

.

Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C).

.

Extracto da resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C).

.

Resumo elaborado pola Xunta de Galicia: IN848C – Emprego xuvenil innovador.

.

.

 • Consellería de Economía, Emprego e Industria

.

Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR301P). 

.

Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X).

.

Financiamento de accións formativas para o emprego con compromiso de contratación en unidades formativas nas empresas e da actividade laboral asociada, dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, a través do programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P).

.

Poderán ser entidades beneficiarias as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, e as agrupacións temporais de empresas que presenten solicitude conxunta, mediante un convenio que acredite a correspondente agrupación.

.

O prazo para presentar as solicitudes das axudas correspondentes ao Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR301P) será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente convocatoria. É dicir, o prazo para a presentación de solicitudes rematará o 28 de xaneiro de 2019.

.

No caso das axudas correspondentes ao Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR349X), o prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir da contratación laboral que se produza ao rematar a acción formativa, respectando, en todo caso, o límite máximo do 14 de decembro de 2019.

.

Prema sobre as seguintes ligazóns para poder acceder a toda a documentación:

.

Orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P) e á segunda convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (código de procedemento TR349X).

.

Extracto da orde do 7 de decembro de 2018 pola que se procede á terceira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas (código de procedemento TR301P) e á segunda convocatoria dos incentivos á contratación vinculados (código de procedemento TR349X).

.


.

Tipo de xuro para o primeiro semestre de 2019: Segundo se establece nos convenios de colaboración asinados entre o Instituto Galego de Promoción Económica e diversas entidades financeiras para operacións acollidas a eles, o tipo de xuro variará por semestres naturais e publicarase no Diario Oficial de Galicia; condición que tamén se establece en distintos programas de axuda do Instituto.

.

Resolución do 18 de decembro de 2018 pola que se publica o tipo de xuro para o primeiro semestre de 2019 para as operacións acollidas a diferentes convenios e programas de axuda.

.


.

Préstamos IFI Emprende: Apoio financeiro a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia. Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís, que sean pequenas, medianas ou microempresas que cumpran os requisitos que se especifican nas bases reguladoras.

.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

 1. Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.
 2. O 31 de decembro de 2019.

.

Prema sobre as seguintes ligazóns para poder acceder a toda a documentación:

.

Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Resumo elaborado polo IGAPE: IG243 Préstamos IFI Emprende.

.


.

Préstamos IFI Industria: Apoio financeiro a pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0. Serán beneficiarias aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os requisitos que se especifican nas bases reguladoras.

.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

 1. Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.
 2. O 31 de decembro de 2019.

.

Prema sobre as seguintes ligazóns para poder acceder a toda a documentación:

.

Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Resumo elaborado polo IGAPE: IG244 Préstamos IFI Industria 4.0

.


.

Préstamos IFI Relanzamento: Apoio financeiro a empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado. Serán beneficiarias aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os requisitos que se especifican nas bases reguladoras.

.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

 1. Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.
 2. O 31 de decembro de 2019.

Unha vez finalizado o prazo non se admitirán máis solicitudes.

.

Prema sobre as seguintes ligazóns para poder acceder a toda a documentación:

.

Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Resumo elaborado polo IGAPE: IG245 Préstamos IFI Relanzamento

.


.

Préstamos IFI Innova: Apoio financeiro a proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación. Serán beneficiarios as sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender proxectos innovadores, que cumpran os requisitos que se especifican nas bases reguladoras.

.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

 1. Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.
 2. O 31 de decembro de 2019.

Unha vez finalizado o prazo non se admitirán máis solicitudes.

.

Prema sobre as seguintes ligazóns para poder acceder a toda a documentación:

.

Resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Extracto da resolución do 27 de decembro de 2018 pola que se modifica a Resolución do 16 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

.

Resumo elaborado polo IGAPE: IG246 Préstamos IFI Innova

.

.

 • Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

.

Axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i: 

.

Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C).

.

 

Extracto da resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN848C).

.

Resumo elaborado polo IGAPE: IN848C – Emprego xuvenil innovador.

.


.

Resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

.

Extracto da resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

.

Resumo elaborado polo IGAPE: Programa Re-Acciona TIC – Axudas para servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións Industria 4.0 (2019).

.


.

Resolución do 18 de decembro de 2018 pola que se publica a variación do tipo de xuro durante o exercicio 2019 para as operacións acollidas ao Programa de préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento e circulante na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI).

..


.

Relación de axudas convocadas polo IGAPE.

.

Campañas e actividades formativas: cursos, xornadas, charlas, conferencias...

 • Programa Integrado de Emprego: 

.

Documentación

.

.

 • Información do Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas relativa á convocatoria e ao proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia e publicada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicada no DOG do 14 de decembro (Orde do 4 de decembro de 2018). A través deste procedemento, os traballadores/as de Galicia poderán obter o recoñecemento e a certificación oficial das competencias profesionais conseguidas a través da experiencia acumulada ao longo da súa  vida laboral. A acreditación de unidades de competencia poderá dar lugar, cando se completen todos os requisitos, á obtención de certificados de profesionalidade e/ou títulos de formación profesional. A solicitude de participación  no procedemento deberá presentarse obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo: www.edu.xunta.es/acreditacion dende onde se xerará o formulario normalizado.

  .

  Para máis información ou consulta que precise plantexar, contacte coa Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: teléfonos 981 – 540 219  e  981 – 546 546  e enderezos de correo electrónico acreditacion@edu.xunta.es ou sxfp@edu.xunta.es.

  .

  Toda a información relacionada coa convocatoria poderá consultarse no portal educativo de Formación Profesional www.edu.xunta.es/fp

.

Consulta o folleto informativo (Ver pdf)

.

.

.

.

.

.

 • Información proporcionada por FEPOTRANS relativa ás  modificacións nas inspeccións ténicas de vehículos, que entrou en vigor o 20 de maio de 2018:

Boletín Oficial do Estado.

– Principais cambios na normativa:

1.- A partires de maio permítese pasar a ITV antes da data prevista, ata 30 días de antelación. Ademais, manterase a data da sguinte revisión con independencia do momento en que se produza a anterior, sempre que ese adianto non supere o mes.

2.- En canto ás segundas inspeccións, no caso de que o informe sexa desfavorable, poden realizarse en calquera estación, sempre que se dispoña dos datos dos defectos da primeira inspección mediante presentación do correspondente informe.

3.- Ao tratarse dunha adaptación da lexislación europea, un certificado de inspección periódica será perfectamente válido aínda que se emita noutros países membros da Unión Europea. Se se compra un coche no estranxeiro, o proceso de matriculación en España sería máis cómodo.

4.- As estacións de ITV requerirán a acreditación do seguro obrigatorio en cada inspección ordinaria ou extraordinaria do vehículo.

5.- Desaparecen as inspeccións con resultado “Favorable con Defectos Leves”, quedando só en Favorables ou Desfavorables.

6.- Concesión da matrícula histórica: ata agora establecíase nos 25 anos; pasará a ser de 30 anos desde a súa fabricación ou desde a súa primeira matriculación.

7.- Revisión da quilometraxe: as estacións de ITV continuarán anotando a quilometraxe do vehículo e deberán comprobar ademais que non exista unha clara manipulación do contaquilómetros ou que non se encontre claramente fóra de servizo.

8.- Tódalas estacións traballarán cos novos dispositivos de lectura OBD, que comprobarán unicamente o funcionamiento dos sistemas de control de emisións; O protocolo E-OBD aplicarase a partires de setembro de 2018 para vehículos fabricados a partires de 2006: vehículos lixeiros Euro 5 e Euro 6 – Vehículos pesados Euro VI).

9.- Os vehículos  “rent a car”  terán que realizar a primeira inspección aos catro anos da súa matriculación en lugar de a partires do segundo, como viñan facendo ata agora.

..

.

.

.

.

.

Uso de cookies

Esta páxina web emprega cookies para que vostede teña unha mellor experiencia como usuario. Se vostede segue a navegar está a dar o seu consentimento para a aceptación das devanditas cookies e a aceptación da nosa Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies